Combo 2 khoá fullstack Identity Server (TEDU-43 và TEDU-35)

Giới thiệu

Đây là combo 2 khoá Xây dựng ứng dụng web mô hình API - Web Client sử dụng Identity Server.

Trong khi TEDU-35 sử dụng Angular làm frontend và sử dụng inmemory database cho Identity Server và hoàn thiện đầy đủ tính năng thì với TEDU-43 chúng ta có Mô hình mới sử dụng Domain Driven Design với cơ sở dữ liệu MongoDb và Blazor Web Assembly làm frontend.

Nội dung khoá học

Thứ tự Tên khóa học Trạng thái Giá mua lẻ
1 Xây dựng ứng dụng web với ASP.NET Core Web API + Identity Server + Angular đã phát hành 1,280,000
2 Phát triển ứng dụng trắc nghiệm sử dụng API DDD, MongoDB và Blazor đã phát hành 1,680,000
Lên trên