Combo ASP.NET Core và Unit Testing

Giới thiệu

Combo này bao gồm xây dựng dự án sử dụng ASP.NET Core và khóa số 2 là kỹ năng Unit test cho Developer sử dụng chính cấu trúc tương ứng ở khóa ASP.NET Core để làm Unit testing cho khóa này. Đây là sự tiếp nối để hoàn thiện kỹ năng cho một Developer.

Nội dung khoá học

Thứ tự Tên khóa học Trạng thái Giá mua lẻ
1 Xây dựng ứng dụng web với ASP.NET Core đã phát hành 1,440,000
2 Kỹ thuật Unit test cho .NET Developer đã phát hành 720,000
Lên trên