Giới thiệu

Khóa học này sẽ học cách xây dựng ứng dụng thi trắc nghiệp trực tuyến sử dụng ASP.NET Core REST API và MongoDB hoàn chỉnh. Các bạn sẽ được học các cách triển khai sử dụng công nghệ mới nhất qua 1 bài toán cụ thể là web thi trắc nghiệm.

Ứng dụng sẽ chia làm 2 phần quan trọng:

1. Phần chứng thực Provider sử dụng Identity và SQL Server

2. Phần backend API sử dụng hướng tiếp cận DDD (Domain Drivent Design, CQRS, MongoDB

3. Phần frontend sử dụng Blazor WebAssembly

Đây là mô hình một ứng dụng hoàn chỉnh tiến tới Microservice dần dần, điều này giúp cho các bạn hiểu được một ứng dụng thực tế nó sẽ như thế nào. Khóa học này chứa rất nhiều các kiến thức và pattern mới sát với thực tế triển khai ứng dụng giúp ứng dụng dễ bảo trì, mở rộng sau này.

MongoDB là một cơ sở dữ liệu dạng NoSQL lưu trữ dữ liệu dạng Document và Nested Documents thay vì quan hệ như RDBMS (SQL Server, MySQL, Oracle hay PostgreSQL...) phù hợp các dữ liệu phức tạp dạng Object lồng nhau giúp query nhanh hơn và nó phù hợp với bài toán quản lý câu hỏi và trắc nghiệm.

Identity Server là một Identity Provider rất phổ biến, trong khóa học này bạn sẽ học cách triển khai nó lưu toàn bộ cấu hình trong cơ sở dữ liệu thay vì ở dưới config code. Nó dùng để SSO (Signle Sign On) cho toàn bộ ứng dụng con bao gồm Admin, Client và sau này là Mobile.

Blazor là một frontend web framework cho phép phát triển ứng dụng Web SPA sử dụng ngôn ngữ C# thay vì JavaScript. Chúng ta sử dụng Blazor WebAssembly để xây dựng ứng dụng SPA theo chuẩn WebAssembly được W3C đưa ra năm 2017.

Bạch Ngọc Toàn

Họ và tên: Bạch Ngọc Toàn

Nghề nghiêp: Senior Fullstack .NET Developer & Team Leader

Hiện đang là: Trainer  và điều hành tại kênh đào tạo trực tuyến TEDU.

Kỹ năng: Có hơn 8 năm làm dự án về ASP.NET MVC, WebForm, Web Service, Web API, ASP.NET Core, Angular SQL Server, JQuery, SOLID, Design Pattern, DevOps.

Kinh nghiệm giảng dạy: Đã có 5 năm kinh nghiệm giảng dạy online qua kênh đào tạo TEDU

Nội dung khoá học

  • Chưa có nội dung video

0 đánh giá

Gửi đánh giá
Lên trên