Bài viết này giới thiệu cách sử dụng "alias" trong môi trường Linux để tạo các biểu thức ngắn gọn và thuận tiện cho các lệnh thường xuyên sử dụng.