Nhiều người cảm thấy tốt khi sử dụng Angular 1.x nhưng Angular2 đã được cải tiến và chạy nhanh hơn, dễ dàng mở rộng hơn và hiện đại hơn.