Design Pattern for dummies - Chương 9: State, Proxy

Design Pattern for dummies - Chương 9: State, Proxy

Trong chương này: sử dụng mẫu State, cho phép trạng thái xác định kết quả, hiểu về mẫu Proxy, sử dụng proxy để đại diện cho đối tượng của bạn, kết nối với các proxy thông qua internet.

Xem thêm
Design Pattern for dummies - Chương 8: Iterator, Composite

Design Pattern for dummies - Chương 8: Iterator, Composite

Sử dụng mẫu Iterator (đối tượng lặp lại), hiểu được mẫu Composite (tập hợp), sử dụng một Iterator bên trong một Composite

Xem thêm
Design Pattern for dummies - Chương 7: Template, Builder

Design Pattern for dummies - Chương 7: Template, Builder

Trong chương này, chúng ta đi qua một số nội dung sau: Sử dụng mẫu Template, hiểu biết sự khác biệt giữa mẫu Template và mẫu Builder, sử dụng mẫu Builder

Xem thêm
Design Pattern for dummies - Chương 5: Singleton, Flyweight

Design Pattern for dummies - Chương 5: Singleton, Flyweight

Sử dụng mẫu duy nhất Singleton và mẫu hạng ruồi flyweight trong Design pattern.

Xem thêm
Design Pattern for dummies - Chương 4: Observer, Chain of Responsibility

Design Pattern for dummies - Chương 4: Observer, Chain of Responsibility

Chương này chúng ta sẽ nói về 3 mẫu là Oberver, Chain và Reposibility

Xem thêm
Design Pattern for dummies - Chương 3: Decorator, Factory

Design Pattern for dummies - Chương 3: Decorator, Factory

Chương 3: Tạo và mở rộng một đối tượng sử dụng Decorator và Factory pattern

Xem thêm
Design Pattern for dummies - Chương 2: Lên kế hoạch hành động với Mẫu Strategy

Design Pattern for dummies - Chương 2: Lên kế hoạch hành động với Mẫu Strategy

Mẫu chiến lược Strategy trong Design Pattern

Xem thêm
Design Pattern for dummies - Chương 1 – Tổng quan các mẫu Design Pattern

Design Pattern for dummies - Chương 1 – Tổng quan các mẫu Design Pattern

Là một lập trình viên, bạn biết rằng thật khó khăn để nhớ chi tiết những việc bạn đang thực hiện.

Xem thêm
Lời giới thiệu Series bài dịch Design Pattern for Dummies

Lời giới thiệu Series bài dịch Design Pattern for Dummies

Series bài dịch cuốn sách Design Pattern for Dummies

Xem thêm
Hiển thị từ 1 to 1 (1 trang)
  • 1
Lên trên