Giới thiệu

DevOps là một trong số các kỹ năng dần trở nên phổ biến với các Developer. Các Developer khác Coder ở chỗ họ làm được nhiêu việc hơn để phát triển ứng dụng từ đầu đến cuối. Nên làm việc với DevOps là một trong số các kỹ năng cần thiết phải được trang bị.

Một trong số các khoá học trang bị kỹ năng DevOps trên TEDU từ Azure Devops cho đến Làm chủ đám mây Azure đều mang đến cho các bạn sự hoàn thiện dần trong kỹ năng DevOps này. Tiếp nối theo đó, khoá học Triển khai CI/CD với Jenkins này cũng nằm trong lộ trình đó.

Khoá học này sẽ sử dụng source code của khoá học TEDU-43: Xây dựng ứng dụng trắc nghiệp với DDD, CQRS và MongoDB để triển khai lên IIS sử dụng Jenkins Pipeline để build và deploy ứng dụng thay vì bằng tay.

Hoàn thành khoá học này bạn sẽ nắm được gì?

- Hiểu được khái niệm CI/CD

- Jenkins là gì?

- Cách cài đặt và sử dụng Jenkins

- Cách xây dựng Jenkins Pipeline

- CI/CD ứng dụng sử dụng Jenkins Pipeline

- Thao tác với lệnh Git và Powershell trên Jenkins

- Lưu Artifact trên Jenkins

- Chạy unit test và tính test coverage trên Jenkins

- Tích hợp SonarQube để kiểm tra chất lượng code

- Depoy ứng dụng lên IIS

Bạch Ngọc Toàn

Họ và tên: Toàn Bạch

Nghề nghiêp: Senior Fullstack .NET Developer

Kỹ năng: Có hơn 8 năm làm dự án về ASP.NET MVC, WebForm, Web Service, Web API, ASP.NET Core, Angular SQL Server, JQuery, SOLID, Design Pattern, DevOps.

0 đánh giá

Gửi đánh giá
Lên trên