Bạch Ngọc Toàn
Giới thiệu giảng viên
Bạch Ngọc Toàn - .NET Project Techlead

Họ và tên: Toàn Bạch

Nghề nghiêp: Senior Fullstack .NET Developer

Kỹ năng: Có hơn 8 năm làm dự án về ASP.NET MVC, WebForm, Web Service, Web API, ASP.NET Core, Angular SQL Server, JQuery, SOLID, Design Pattern, DevOps.

Khóa học của giảng viên Bạch Ngọc Toàn

Lên trên