Giới thiệu

C# là một trong những ngôn ngữ lập trình bậc cao rất phổ biến trên thế giới. Nó là ngôn ngữ chính để lập trình các loại ứng dụng trên nền tảng .NET. C# tương đối dễ học và hỗ trợ rất nhiều tính năng hiện đại. Làm chủ được C# chính là bạn đã làm chủ được một phần công cụ làm việc với nền tảng .NET. Nhất là với nền tảng .NET Core ngày càng được ưa chuộng.

Khoá học này TEDU thiết kế theo dạng Mindmap giúp các bạn chưa có kiến thức nền tảng C# có thể học được. Các bạn sẽ nhìn thấy tổng thể những gì mình cần học thông qua Mindmap. Đây là khoá học nền tảng TEDU muốn gửi tới các bạn và là một trong những môn bắt buộc nếu bạn muốn trở thành một .NET Developer.

Khoá học này dành cho ai?

Khoá học này dành cho các bạn chưa có nền tảng về lập trình trên ngôn ngữ C# và nền tảng .NET

Nội dung khoá học:

 1. Nền tảng tư duy lập trình
 2. Tổng quan về C# và .NET Platform
 3. Cấu trúc chương trình và trình biên dịch
 4. Cài đặt Visual Studio và .NET Platform
 5. Làm việc với ứng dụng Console
 6. Làm việc với biến, toán tử và kiểu dữ liệu
 7. Cách debug ứng dụng C#
 8. Nhập xuất ở màn hình Console
 9. Làm việc với các cấu trúc điều khiển
 10. Làm việc với các cấu trúc vòng lặp
 11. Làm việc với mảng
 12. Làm việc với chuỗi
 13. Làm việc với các thư viện DateTime
 14. Làm việc với thư viện Math
 15. Làm việc với hệ thống file
 16. Làm việc với các indexer và collection
 17. Sử dụng Regular Expression
 18. Làm việc với LINQ
 19. Kiểu Generic
 20. Expression và Action
 21. Khái niệm lập trình hướng đối tượng
 22. Tính kế thừa
 23. Tính trừu tượng
 24. Tình đa hình
 25. Tính đóng gói
 26. Nguyên tắc SOLID
 27. Khai báo class và phương thức
 28. Xử lý lỗi trong chương trình
 29. Làm việc với JSON
 30. Làm việc với HttpClient
 31. Thao tác với cơ sở dữ liệu SQL
 32. Xử lý đa luồng - Multiple Threads
 33. Xử lý bất đồng bộ
 34. Lập trình ứng dụng Windows Form
 35. Xây dựng giao diện
 36. Các loại control trong ứng dụng
 37. Tạo ứng dụng Windows Form
 38. Tạo form sử dụng control
 39. Kết nối cơ sở dữ liệu
 40. Hiển thị dữ liệu lên Grid
 41. Nhập dữ liệu từ Form

Bạch Ngọc Toàn

Họ và tên: Toàn Bạch

Nghề nghiêp: Senior Fullstack .NET Developer

Kỹ năng: Có hơn 8 năm làm dự án về ASP.NET MVC, WebForm, Web Service, Web API, ASP.NET Core, Angular SQL Server, JQuery, SOLID, Design Pattern, DevOps.

2 đánh giá

Gửi đánh giá
Lên trên