Vòng đời của Dependency Injection: Transient, Singleton và Scoped

Vòng đời của Dependency Injection: Transient, Singleton và Scoped

Hiểu về vòng đời của các service được tạo sử dụng Dependency Injection là rất quan trọng trước khi sử dụng chúng.

Xem thêm
Cơ chế Dependency Injection trong ASP.NET Core

Cơ chế Dependency Injection trong ASP.NET Core

Dependency Injection giờ đã trở thành thành phần chính thức mặc định của ASP.NET Core.

Xem thêm
Unobtrusive Client Validation trong ASP.NET Corre

Unobtrusive Client Validation trong ASP.NET Corre

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện validation phía client sử dụng Javascript.

Xem thêm
Validation Tag Helper trong ASP.NET Core

Validation Tag Helper trong ASP.NET Core

ASP.NET cung cấp các tag helper liên quan đến hiển thị validation message cho người dùng.

Xem thêm
Model Validation trong ASP.NET Core

Model Validation trong ASP.NET Core

Bài viết này chúng ta sẽ học về cơ chế Model Validation.

Xem thêm
Cơ chế Model Binding: Truyền dữ liệu từ View lên Controller

Cơ chế Model Binding: Truyền dữ liệu từ View lên Controller

Trong cơ chế Model Binding của ASP.NET Core chúng ta sẽ học cách làm sao để truyền dữ liệu từ View lên Controller.

Xem thêm
Environment Tag Helper trong ASP.NET Core

Environment Tag Helper trong ASP.NET Core

Environment tag helper hỗ trợ tạo ra các nội dung phụ thuộc vào biến quy định môi trường trong ASP.NET Core.

Xem thêm
Input Tag Helper trong ASP.NET Core

Input Tag Helper trong ASP.NET Core

Input Tag Helper tạo ra phần tử HTML tương ứng với thuộc tính của Model là input.

Xem thêm
Tag Helpers trong ASP.NET Core MVC

Tag Helpers trong ASP.NET Core MVC

Tag Helpers là tính năng mới của ASP.NET Core, nó giúp chúng ta thêm code phía server vào HTML dễ dàng.

Xem thêm
Strongly Typed View trong ASP.NET Core

Strongly Typed View trong ASP.NET Core

ASP.NET Core cung cấp khả năng gán một strongly typed view hoặc một đối tượng cho view.

Xem thêm
Hiển thị từ 1 to 4 (4 trang)
Lên trên