Giới thiệu

Khóa học này là khóa học đầu tiên trong series khóa học liên quan đến MERN Stack, nó sẽ giúp bạn build một REST API sử dụng NodeJS với TypeScript kết nối cơ sở dữ liệu MongoDB. Với REST API này chúng ta sẽ dùng cho Mobile Application, Single Page Application sử dụng cơ sở dữ liệu MongoDB. Khóa học này TEDU sẽ sử dụng chuẩn TypeScript là superset của JavaScript giúp check strong type lúc biên dịch để đảm bảo ứng dụng sẽ dễ bảo trì sau này.

Mục tiêu khoá học xây dựng một mạng xã hội nhỏ cho developer của TEDU cùng đăng bài và giao lưu với nhau.

Nội dung dự kiến

 1. Giới thiệu về khoá học
 2. Tổng quan về NodeJS
 3. Giới thiệu về TypeScript
 4. Giới thiệu về MongoDB
 5. Cài đặt môi trường phát triển
 6. Cấu hình Visual Studio Code
 7. Giới thiệu chức năng ứng dụng
 8. Phân tích entity relationship theo tư duy NoSQL
 9. Khởi tạo project trên Git và viết ứng dụng đầu tiên
 10. Khởi tạo và cấu hình tsconfig.json
 11. Viết ứng dụng demo đầu tiên
 12. Tạo routing structure cho dự án
 13. Kết nối cơ sở dữ liệu MongoDB với Mongoose
 14. Làm việc với file cấu hình
 15. Cài đặt các middleware cần thiết
 16. Validate các biến môi trường
 17. Khai báo module trong tsconfig.json
 18. Error handling middleware trong API
 19. Ghi log ra file trong ứng dụng
 20. Debug ứng dụng NodeJS trong VS
 21. Tạo User Schema với Mongoose
 22. Tạo user service để truy cập database
 23. Tạo register API để đăng ký user
 24. Validate input cho API
 25. Tạo API login cho user
 26. Validate token sử dụng middleware
 27. Tạo API Get Single và update user
 28. Tạo API get all và phân trang user
 29. Tạo API delete user
 30. Tạo mới profile model bổ sung logic cho bài trước
 31. Create, Update profile và delete profile
 32. Add Work Experience và xoá experience
 33. Add Education và Delete Education
 34. Xây dựng Model cho bài viết
 35. Tạo mới và cập nhật bài viết
 36. Get all post, get all post paging and post by id
 37. Delete the post
 38. Like a post và Unlike a post
 39. Add comment và Delete comment
 40. Share a post và Delete a post share
 41. Following and unfollowing profile
 42. Add friend and unfriend
 43. Accept friend request
 44. Create a group và List all group
 45. Update and Delete group
 46. Join to group request and approve request
 47. Set and remove manager
 48. List all members in group
 49. Remove member out of group
 50. Send message to other member
 51. List my converstation
 52. Thêm Swagger cho API
 53. Tích hợp ESLint để check chất lượng code
 54. Cấu hình build ứng dụng với Webpack
 55. Triển khai ứng dụng lên Heroku

Kết cấu của khóa học sẽ tổ chức dạng mô hình MVC (Model - View - Controller) thân quen và sử dụng Visual Studio Code để code và debug trực tiếp. Với khóa học này các bạn có thể code bất cứ đâu cũng được và tốc độ phát triển rất nhanh.

Để bắt đầu khóa học này chúng ta sẽ cần có kiến thức cơ bản về JavaScript, lập trình web và cơ sở dữ liệu. Nội dung khóa học dự kiến sẽ bao gồm các nội dung chính sau:

1. Xây dựng cấu trúc dự án với NodeJS và TypeScript

2. Tạo ứng dụng Web API với Express

3. Chứng thực API sử dụng Web Token

4. Tạo các REST API cho ứng dụng mạng xã hội đơn giản.

5. Cách sử dụng  cơ sở dữ liệu MongoDB

6. Sử dụng Middleware trong NodeJS

7. Chạy đa môi trường trong NodeJS

8. Deploy ứng dụng lên Firebase hoặc Heroku.

Khóa học này là 1 phần của MERN Stack sau này bao gồm MongoDB, Express, React JS và NodeJS. Khóa học này sẽ là bước chân đầu tiên giúp các bạn sang ngôn ngữ thứ 2 so với .NET Core của TEDU. Giúp bạn có cái nhìn toàn cảnh hơn để phát triển kỹ năng cho chính mình.

Vì các bạn có 2 stack trở lên nên sẽ có thể có sự so sánh và vận dụng tùy từng dự án sau này.

Khóa học dự kiến ra mắt 20/10/2020 tại TEDU.COM.VN

Bạch Ngọc Toàn

Họ và tên: Toàn Bạch

Nghề nghiêp: Senior Fullstack .NET Developer

Kỹ năng: Có hơn 8 năm làm dự án về ASP.NET MVC, WebForm, Web Service, Web API, ASP.NET Core, Angular SQL Server, JQuery, SOLID, Design Pattern, DevOps.

Nội dung khoá học

0 đánh giá

Gửi đánh giá
Lên trên