Nguyễn Hoài Nam
Giới thiệu giảng viên
Nguyễn Hoài Nam - Flutter Developer

Nguyễn Hoài Nam là một tác giả tâm huyết với mảng Mobile Flutter. Anh đã bỏ nhiều công nghiên cứu để xây dựng ứng dụng mạng xã hội sử dụng Flutter với nhiều tính năng nâng cao.

Tâm huyết của anh cùng với sự đồng hành của TEDU đã tạo ra một khóa học rất công phu mang đến cho cộng đồng.

Lên trên