HTML Plug-ins (Trình hỗ trợ)

HTML Plug-ins (Trình hỗ trợ)

Mục đích của Plug-in là mở rộng thêm chức năng cho trình duyệt web.

Ví dụ về plug-in nổi tiếng là Flash, Java applets.

Plug-in có thể được thêm vào trang web với thẻ <object> hoặc thẻ <embed>.

Plug-in có thể được sử dụng cho nhiều mục đích: hiển thị bản đồ, quét virus, xác định tài khoản ngân hàng, v.v…

 

Phần tử <object>

Phần tử <object> được hỗ trợ bởi tất cả các trình duyệt.

Phần tử <object> xác định một object (đối tượng) được nhúng trong trang HTML.

Nó được sử dụng để nhúng các plug-in (như Java applet, trình đọc PDF, Flash Player) trong các trang web.

Ví dụ

<object width="400" height="50" data="bookmark.swf"></object>

 

Phần tử <object> cũng có thể được sử dụng để thêm HTML trong trang HTML.

Ví dụ

<object width="100%" height="500px" data="snippet.html"></object>

 

Hoặc nhúng hình ảnh, nếu thích:

Ví dụ

<object data="audi.jpeg"></object>

 

Phần tử <embed>

Phần tử <embed> được hỗ trợ bởi tất cả các trình duyệt lớn.

Phần tử <embed> cũng xác định một object được nhúng trong trang HTML.

Các trình duyệt đã hỗ trợ phần tử <embed> từ lâu. Tuy nhiên, nó vẫn chưa phải một phần đặc tả HTML trước HTML5.

Ví dụ

<embed width="400" height="50" src="bookmark.swf">

Note: Phần tử <embed> không có thẻ đóng, nên nó không thể chứa văn bản thay thế, nếu không được hỗ trợ.

Phần tử <embed> cũng có thể được dùng để đính kèm HTML trong trang HTML:

Ví dụ

<embed width="100%" height="500px" src="snippet.html">

 

Hoặc thêm hình ảnh nếu muốn:

Ví dụ

<embed src="audi.jpeg">

 


Trích nguồn từ: (https://www.w3schools.com/html/html_object.asp)

Lên trên