Hôm nay tôi muốn đưa bạn tất cả trở lại cho một trong những câu hỏi phỏng vấn về  cơ rất độc đáo mà tôi thấy thường xuyên sử dụng trong các buổi phỏng vấn. Tôi đã từng viết về tính chất ACID này. Trong sự nghiệp của tôi, tôi đã thấy nó trong hàng ngàn cuộc phỏng vấn. Một trong những dịch vụ phổ biến nhất của tôi là giúp mọi người với những câu hỏi phỏng vấn và câu các trả lời. Tôi thường quan sát thấy khi phỏng vấn hết các câu hỏi để hỏi và suy nghĩ của các câu hỏi tiếp theo, họ thường hỏi câu hỏi về thuộc tính  ACID của các cơ sở dữ liệu.

Câu hỏi: ACID là gì trong cơ sở dữ liệu?

Trả lời:

ACID (viết tắt của Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) là một khái niệm cơ sở dữ liệu mà các chuyên gia thường tìm kiếm khi đánh giá các cơ sở dữ liệu và kiến trúc ứng dụng. Đối với một cơ sở dữ liệu đáng tin cậy tất cả bốn thuộc tính cần đạt được.

Atomicity là một đề xuất tất cả hoặc không có gì. Tính chất này đảm bảo rằng khi một giao dịch liên quan đến hai hay nhiều xử lý, hoặc là tất cả các xử lý được thực hiện hoặc không có xử lý được thực hiện.
Consistency đảm bảo rằng một giao dịch không bao giờ được thông qua cơ sở dữ liệu của bạn trong tình trạng dở dang. Tính chất này, hoặc là tạo ra toàn bộ trạng thái mới hoặc rollback tất cả các xử lý để về trạng thái ban đầu, nhưng không bao giờ thông qua cơ sở dữ liệu trong trạng thái dở dang.
Isolation giữ giao dịch tách rời nhau cho đến khi chúng đã hoàn tất. Tính chất này đảm bảo rằng hai hoặc nhiều giao dịch không bao giờ được trộn lẫn với nhau, tạo ra dữ liệu không chính xác và không phù hợp.
Durability đảm bảo rằng cơ sở dữ liệu sẽ theo dõi các thay đổi cấp phát trong một cách mà các máy chủ có thể phục hồi từ một sự kết thúc bất thường. Tính chất này đảm bảo rằng trong trường hợp thất bại hay dịch vụ khởi động lại các dữ liệu có sẵn trong  trước khi gặp lỗi.

Các tính chất ACID của cơ sở dữ liệu được mô tả trong ISO / IEC 10.026-1: 1992 phần 4. Ghi số này nếu bạn muốn gây ấn tượng với người phỏng vấn với kiến thức của bạn. Bạn biết rằng anh ta sẽ hỏi câu hỏi này, tốt hơn sẵn sàng để trả lời câu hỏi này chính xác và gây ấn tượng với anh ấy / cô ấy.


Trích nguồn từ: (http://blog.sqlauthority.com/2016/04/10/acid-properties-database-interview-question-week-066/)