Và hiển nhiên trở thành một Java Developer cũng giúp bạn có rất nhiều lợi thế trong nghề nghiệp của mình.