Khóa học làm dự án thực tế từ đầu đến cuối sử dụng Angular 2 CLI, TypeScript và Webpack kết hợp với backend sử dụng ASP.NET WebAPI