Thường trng ASP.NET Web API bạn sẽ cần phải cache một số thứ tạp thời trên bộ nhớ để tăng hiệu năng của chương trình.