Combo 4 khoá xây dựng web với .NET Core và PTTK CSDL

Giới thiệu

Com bo 7 khoá học tại TEDU

Nội dung khoá học

Thứ tự Tên khóa học Trạng thái Giá mua lẻ
1 Xây dựng ứng dụng web với ASP.NET Core đã phát hành 1,280,000
2 Thiết kế RESTful API với ASP.NET Core và Dapper ORM đã phát hành 640,000
3 Phân tích & thiết kế CSDL với 10 loại dự án đã phát hành 1,200,000
4 Khóa học phân tích thiết kế CSDL theo chuẩn đã phát hành 800,000
Lên trên