Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về Lazyloading và Earger Loading trong Entity Framework mà chúng ta thường xuyên gặp trong thực tế.