Strongly Typed View trong ASP.NET Core

Strongly Typed View trong ASP.NET Core

ASP.NET Core cung cấp khả năng gán một strongly typed view hoặc một đối tượng cho view.

Xem thêm
Xây dựng HTML Form trong ASP.NET Core

Xây dựng HTML Form trong ASP.NET Core

Bài này chúng ta sẽ cùng tạo một form rất cơ bản sử dụng ASP.NET Core.

Xem thêm
Truyền dữ liệu từ Controller sang View trong ASP.NET  Core

Truyền dữ liệu từ Controller sang View trong ASP.NET Core

Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu làm sao để truyền dữ liệu từ Controller về View. Chúng ta nên tạo các ViewModel với tất cả những dữ liệu cần thiết sau đó trả nó về cho View.

Xem thêm
Model và ViewModel trong ASP.NET Core MVC

Model và ViewModel trong ASP.NET Core MVC

Bài này mình sẽ kể cho bạn nghe tổng quan về Model trong ASP.NET Core. Model có nghĩa rộng, nó là bất cứ cái gì tùy thuộc vào bạn muốn nó làm gì?.

Xem thêm
ViewBag và ViewData trong ASP.NET Core

ViewBag và ViewData trong ASP.NET Core

View cần lấy dữ liệu từ controller. Một trong những cách truyền dữ liệu sang View là sử dụng đối tượng ViewData hoặc ViewBag. Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách dùng ViewBag và ViewData.

Xem thêm
Sử dụng Layouts và Section trong ASP.NET Core

Sử dụng Layouts và Section trong ASP.NET Core

Layouts và Section trong ASP.NET MVC Core giúp chúng ta đảm bảo sự thống nhất giữa các trang trong toàn bộ các view của ứng dụng.

Xem thêm
Razor View Engine trong ASP.NET Core MVC

Razor View Engine trong ASP.NET Core MVC

Trong bài này chúng ta sẽ đi dạo qua về Razor View Engine trong ASP.NET Core. Razor giúp dễ dàng nhúng C# code vào HtML và cung cấp khả năng tạo ra response động.

Xem thêm
View trong ASP.NET Core

View trong ASP.NET Core

Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về Views trong ASP.NET Core. View là thành phần của MVC pattern nó có trách nhiệm hiển thị giao diện cho người dùng.

Xem thêm
Action Result trong ASP.NET Core

Action Result trong ASP.NET Core

Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu làm sao để định dạng một response trả về trong Action method.

Xem thêm
Action Selectors & Action Verbs trong ASP.NET Core

Action Selectors & Action Verbs trong ASP.NET Core

Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu thành phần Action Selector và vai trò của nó trong khi chọn controller action.

Xem thêm
Hiển thị từ 1 to 4 (4 trang)
Lên trên