Tối ưu hóa tốc độ C# - Array Length

Tối ưu hóa tốc độ C# - Array Length

Thường thì các developer thường sử dụng Array.Length cho vòng lặp for như là một điều kiện nhưng chúng ta cần hiểu là thuộc tính Length được gọi mỗi lần lặp qua. Vậy tốt hơn là lưu nó vào một biến và sử dụng biến đó như một điều kiện.

Xem thêm
Tối ưu tốc độ lập trình C# - Cắt chuỗi

Tối ưu tốc độ lập trình C# - Cắt chuỗi

Cách tối ưu hóa tốc độ thực thi C# với công việc thường dùng là cắt chuỗi Split String

Xem thêm
Hiển thị từ 1 to 1 (1 trang)
  • 1
Lên trên