Xử lý lỗi tập trung trong .NET

Xử lý lỗi tập trung trong .NET

Nếu ứng dụng của bạn dùng quá nhiều khối lệnh try-catch thì có thể bạn đang bị duplicate xử lý lỗi ở nhiều nơi khác nhau. Có nhiều cách để xử lý lỗi tập trung tại 1 nơi. Bài viết này sẽ giúp ích cho bạn

Xem thêm
LinQ Peformance - Làm việc với các List có chung nhiều phần tử

LinQ Peformance - Làm việc với các List có chung nhiều phần tử

Tối ưu hiệu suất của LinQ khi làm việc với các List chung nhiều phần tử

Xem thêm
LinQ Performance - "multiple enumerations" khi sử dụng IEnumerable

LinQ Performance - "multiple enumerations" khi sử dụng IEnumerable

Cách tránh multiple enumerations khi sử dụng LINQ.

Xem thêm
LinQ Performace - Tối ưu bộ nhớ với yield return và file stream

LinQ Performace - Tối ưu bộ nhớ với yield return và file stream

Sử dụng 'yield return' để tối ưu bộ nhớ trong lập trình C#

Xem thêm
LinQ performance - phương thức Any() và Count()

LinQ performance - phương thức Any() và Count()

Tìm hiểu sự khác nhau giữa phương thức Count() và Any() trong LINQ

Xem thêm
Tìm hiểu Task Cancellation trong C#

Tìm hiểu Task Cancellation trong C#

Thực thi các tác vụ bất đồng bộ rất dễ dàng với C# và .NET. Nhưng đôi khi chúng ta cần hủy các tác vụ bất đồng bộ đang chạy, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách hủy các tác vụ sử dụng CancellationToken ngay cả các tác vụ không thể cancel.

Xem thêm
Tối ưu hóa tốc độ C# - Array Length

Tối ưu hóa tốc độ C# - Array Length

Thường thì các developer thường sử dụng Array.Length cho vòng lặp for như là một điều kiện nhưng chúng ta cần hiểu là thuộc tính Length được gọi mỗi lần lặp qua. Vậy tốt hơn là lưu nó vào một biến và sử dụng biến đó như một điều kiện.

Xem thêm
Tối ưu tốc độ lập trình C# - Cắt chuỗi

Tối ưu tốc độ lập trình C# - Cắt chuỗi

Cách tối ưu hóa tốc độ thực thi C# với công việc thường dùng là cắt chuỗi Split String

Xem thêm
Phân biệt giữa biến kiểu object và biến kiểu dynamic

Phân biệt giữa biến kiểu object và biến kiểu dynamic

Chúng ta thường thấu hầu hết các developer không phân biệt được sự khác nhau giữa biến kiểu object và dynamic trong C#.

Xem thêm
C#.NET Căn bản: Hiểu biết về các Collection trong .NET Framework

C#.NET Căn bản: Hiểu biết về các Collection trong .NET Framework

Thư viện class .NET Base Class Library (BCL) cung cấp rất nhiều các class để thao tác với collection và giúp bạn quản lý các tập hợp đối tượng dễ dàng hơn.

Xem thêm
Hiển thị từ 1 to 2 (2 trang)
  • 1
  • 2
Lên trên