Hiện tại, AngularJS là một trong những framework JavaScriopt phổ biến nhất để phát triển ứng dụng Single Page Application.