Câu hỏi này là câu hỏi đầu tiên chúng ta nghĩ đến? 2 function này đều cho phép chúng ta thêm sự kiện vào bất cứ đối tượng DOM nào, vậy chúng ta có thể thay đổi những gì chúng ta cần.