Giới thiệu về HTML5

HTML5 có gì mới

Khai báo DOCTYPE cho HTML5 rất đơn giản

<!DOCTYPE html> 

Khai báo bộ ký tự (mã hóa ký tự) cũng đơn giản luôn

<meta charset="UTF-8"> 

Ví dụ về HTML5

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Title of the document</title>
</head>

<body>
Content of the document......
</body>

</html> 

Bộ ký tự mặc định trong HTML5 là UTF-8

 

Các phần tử mới trong HTML5

Những phần tử mới thú vị nhất trong HTML5 là:

Các phần tử ngữ nghĩa như <header>, <footer>, <article> và <section>.

Những thuộc tính mới cho phần tử form như number, date, time, calendar, và range.

Các phần tử đồ họa mới: <svg> và <canvas>.

Các phần tử đa phương tiện mới: <audio> và <video>.

 

Những API mới trong HTML5

  • HTML Geolocation
  • HTML Drag and Drop
  • HTML Local Storage
  • HTML Application Cache
  • HTML Web Workers
  • HTML SSE

HTML Local storage là giải pháp thay thế mạnh mẽ cho cookies

 

Các phần tử bị loại bỏ trong HTML5

Các phần tử bị loại bỏ

Thay bằng

<acronym>

<abbr>

<applet>

<object>

<basefont>

CSS

<big>

CSS

<center>

CSS

<dir>

<ul>

<font>

CSS

<frame>

 

<frameset>

 

<noframes>

 

<strike>

CSS, <s>, or <del>

<tt>

CSS

 

Lịch sử của HTML

Từ những ngày đầu của World Wide Web tới nay, đã có rất nhiều phiên bản của HTML.

Year

Version

1989

Tim Berners-Lee invented www

1991

Tim Berners-Lee invented HTML

1993

Dave Raggett drafted HTML+

1995

HTML Working Group defined HTML 2.0

1997

W3C Recommendation: HTML 3.2

1999

W3C Recommendation: HTML 4.01

2000

W3C Recommendation: XHTML 1.0

2008

WHATWG HTML5 First Public Draft

2012

WHATWG HTML5 Living Standard

2014

W3C Recommendation: HTML5

2016

W3C Candidate Recommendation: HTML 5.1

2017

W3C Recommendation: HTML5.1 2nd Edition

2017

W3C Recommendation: HTML5.2

 

Từ 1991 tới 1999, HTML được phát triển phiên bản từ 1 tới 4.

Vào năm 2000, World Wide Web Consortium (Hiệp hội World Wide Web - W3C) Khuyên dùng XHTML 1.0. Cú pháp của XHTML rất chặt chẽ, và lập trình viên phải viết code theo chuẩn và “cấu trúc tốt”.

Vào năm 2004, W3C quyết định ngưng phát triển HTML, trong động thái thúc đẩy XHTML. Cũng vào năm này WHATWG(Web Hypertext Application Technology Working Group) được hình thành, WHATWG muốn phát triển HTML, phù hợp với cách sử dụng web, trong khi tương thích ngược với các phiên bản HTML cũ hơn.

Vào năm 2004 - 2006, WHATWG đã nhận được sự hỗ trợ của các nhà cung cấp trình duyệt lớn.

Năm 2006, W3C tuyên bố rằng họ sẽ hỗ trợ WHATWG.

Năm 2008, bản dự thảo công khai HTML5 đầu tiên đã được phát hành.

Vào năm 2012, WHATWG và W3C đã quyết định tách ra:

WHATWG muốn phát triển HTML như một "Tiêu chuẩn sống" luôn được cập nhật và cải thiện. Các tính năng mới có thể được thêm vào, nhưng chức năng cũ không thể bị xóa.

Tiêu chuẩn của WHATWG được xuất bản vào năm 2012 và được cập nhật liên tục.

W3C muốn phát triển một tiêu chuẩn cuối cho HTML5 và XHTML

Khuyến nghị HTML5 của W3C được phát hành ngày 28 tháng 10 năm 2014.

Khuyến nghị HTML5.1 đã được W3C phát hành vào ngày 3 tháng 10 năm 2017.

Khuyến nghị HTML5.2 đã được W3C phát hành vào ngày 14 tháng 12 năm 2017.

 


Trích nguồn từ: (https://www.w3schools.com/html/html5_intro.asp)

Lên trên