HTML là gì? Các thành phần chính của HTML

HTML là gì?

HTML là ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn để tạo ra các trang Web.

 • HTML là viết tắt của Hyper Text Markup Language (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản)
 • HTML mô tả cấu trúc của trang Web bằng cách đánh dấu
 • Các phần tử HTML là các khối để xây dựng các trang Web
 • Các phần tử HTML được biểu thị bởi các thẻ
 • Thẻ HTML gắn nhãn các phần nội dung như "heading", "paragraph", "table", v.v.
 • Trình duyệt không hiển thị các thẻ HTML, nhưng dùng chúng để thông dịch nội dung của trang web

Ví dụ: Một tài liệu HTML cơ bản như sau

Giải thích ví dụ:

 • <!DOCTYPE html> là khai báo, xác định tài liệu này là HTML5
 • Phần tử <html> là phần tử gốc của một trang HTML
 • Phần tử <head> là phần tử chứa thông tin meta về tài liệu
 • Phần tử <title> chỉ ra tiêu đề cho tài liệu
 • Phần tử <body> bao gồm nội dung chính được hiển thị bởi trang
 • Phần tử <h1> định nghĩa tiêu đề cho nội dung
 • Phần tử <p> định nghĩa một đoạn văn

HTML Tags (Thẻ)

Các thẻ HTML là tên các phần tử được bao quanh bởi cặp dấu ngoặc nhọn. Cấu trúc như sau

<tên thẻ>Nội dung...</tên thẻ>

Các thẻ thường xuất hiện theo cặp như <p> và </p>

Thẻ đầu tiên trong cặp là thẻ bắt đầu, thẻ thứ hai là thẻ kết thúc

Thẻ đóng được viết giống thẻ mở, nhưng có thêm một dấu gạch chéo chèn trước tên thẻ. Vd: </p>

Tip: Thẻ bắt đầu cũng được gọi là thẻ mở, và thẻ kết thúc là thẻ đóng.

Web Browsers (Trình duyệt Web)

Mục đích của trình duyệt Web là để đọc tài liệu HTML và hiển thị chúng.

 Trình duyệt không hiển thị các thẻ HTML, nhưng sử dụng chúng để xác định cách hiển thị tài liệu.

 

 

Cấu trúc trang HTML

 

Dưới đây là hình minh họa cấu trúc một trang HTML

 

 

Khai báo <!DOCTYPE>

Việc khai báo <!DOCTYPE> biểu thị kiểu tài liệu, và giúp trình duyệt hiển thị trang Web chuẩn xác.

Nó chỉ có thể xuất hiện một lần duy nhất, ở phần đầu trang (trước mọi thẻ HTML)

Khai báo <!DOCTYPE> không phân biệt chữ hoa hay chữ thường.

Khai báo <!DOCTYPE> cho HTML5 như sau:


<!DOCTYPE html>

Các phiên bản HTML

Trong những năm gần đây, có rất nhiều phiên bản của HTML như:

Phiên bản

Năm

HTML

1991

HTML 2.0

1995

HTML 3.2

1997

HTML 4.01

1999

XHTML

2000

HTML5

2014

 

 


Tác giả: Nguyễn Văn Hợi

Chú ý: Tất cả các bài viết trên TEDU.COM.VN đều thuộc bản quyền TEDU, yêu cầu dẫn nguồn khi trích lại trên website khác.

Lên trên