Các thông tin về phiên bản được sử dụng bởi một kẻ tấn công sẽ khai thác để tấn công vào hệ thống.