Trong loại tấn công này, tin tặc sẽ lấy dữ liệu từ form được gửi lên từ người dùng và thay đổi giá trị sau đó gửi dữ liệu đã được sửa lên server