Tấn công Cross-site Scripting (XSS) là cách tấn công bằng việc đẩy các đoạn mã javascript vào hệ thống thông qua các trường nhập liệu