Combo 6 khoá học tại TEDU

Giới thiệu

Com bo 7 khoá học tại TEDU

Nội dung khoá học

Thứ tự Tên khóa học Trạng thái Giá mua lẻ
1 Làm dự án với WebAPI, AngularJS và EF Code First đã phát hành 899,100
2 Làm dự án thực tế với Angular 2+ Web API đã phát hành 1,080,000
3 Xây dựng ứng dụng web với ASP.NET Core đã phát hành 1,440,000
4 Phân tích & thiết kế CSDL với 10 loại dự án đã phát hành 1,350,000
5 Khóa học phân tích thiết kế CSDL theo chuẩn đã phát hành 900,000
6 Thiết kế RESTful API với ASP.NET Core và Dapper ORM đã phát hành 560,000
Lên trên