Bộ ký tự trong HTML

Để hiển thị trang HTML chính xác, trình duyệt web phải biết bộ ký tự nào (mã hóa ký tự) được sử dụng.

Mã hóa ký tự là gì?

ASCII là tiêu chuẩn mã hóa ký tự đầu tiên (còn được gọi là bộ ký tự). ASCII đã xác định 128 ký tự chữ và số khác nhau có thể được sử dụng trên internet: số (0-9), chữ cái tiếng Anh (A-Z) và một số ký tự đặc biệt như ! $ + - () @ <>.

ISO-8859-1 là bộ ký tự mặc định cho HTML 4. Bộ ký tự này cũng hỗ trợ 256 mã ký tự khác nhau.

ANSI (Windows-1252) là bộ ký tự Windows gốc. ANSI giống hệt với ISO-8859-1, ngoại trừ ANSI có thêm 32 ký tự.

Do ANSI và ISO-8859-1 rất hạn chế, HTML 4 cũng hỗ trợ UTF-8.

UTF-8 (Unicode) bao gồm hầu hết tất cả các ký tự và ký hiệu trên thế giới.

Mã hóa ký tự mặc định cho HTML5 là UTF-8

Thuộc tính HTML charset

Để hiển thị một trang HTML chính xác, trình duyệt web phải biết bộ ký tự nào được sử dụng trong trang.

Bộ ký tự này được chỉ ra trong thẻ <meta>:

Ví dụ

Cho HTML4:

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=ISO-8859-1">

Cho HTML5:

<meta charset="UTF-8">

Nếu một trình duyệt phát hiện ISO-8859-1 trong một trang web, nó sẽ mặc định là ANSI.

 

Khác biệt giữa các bộ ký tự

Bảng sau hiển thị những điểm khác nhau giữa các bộ ký tự được nêu ở trên:

Numb

ASCII

ANSI

8859

UTF-8

Description

32

       

Space

33

!

!

!

!

exclamation mark

34

"

"

"

"

quotation mark

35

#

#

#

#

number sign

36

$

$

$

$

dollar sign

37

%

%

%

%

percent sign

38

&

&

&

&

ampersand

39

'

'

'

'

apostrophe

40

(

(

(

(

left parenthesis

41

)

)

)

)

right parenthesis

42

*

*

*

*

asterisk

43

+

+

+

+

plus sign

44

,

,

,

,

comma

45

-

-

-

-

hyphen-minus

46

.

.

.

.

full stop

47

/

/

/

/

solidus

48

0

0

0

0

digit zero

49

1

1

1

1

digit one

50

2

2

2

2

digit two

51

3

3

3

3

digit three

52

4

4

4

4

digit four

53

5

5

5

5

digit five

54

6

6

6

6

digit six

55

7

7

7

7

digit seven

56

8

8

8

8

digit eight

57

9

9

9

9

digit nine

58

:

:

:

:

colon

59

;

;

;

;

semicolon

60

<

<

<

<

less-than sign

61

=

=

=

=

equals sign

62

>

>

>

>

greater-than sign

63

?

?

?

?

question mark

64

@

@

@

@

commercial at

65

A

A

A

A

Latin capital letter A

66

B

B

B

B

Latin capital letter B

67

C

C

C

C

Latin capital letter C

68

D

D

D

D

Latin capital letter D

69

E

E

E

E

Latin capital letter E

70

F

F

F

F

Latin capital letter F

71

G

G

G

G

Latin capital letter G

72

H

H

H

H

Latin capital letter H

73

I

I

I

I

Latin capital letter I

74

J

J

J

J

Latin capital letter J

75

K

K

K

K

Latin capital letter K

76

L

L

L

L

Latin capital letter L

77

M

M

M

M

Latin capital letter M

78

N

N

N

N

Latin capital letter N

79

O

O

O

O

Latin capital letter O

80

P

P

P

P

Latin capital letter P

81

Q

Q

Q

Q

Latin capital letter Q

82

R

R

R

R

Latin capital letter R

83

S

S

S

S

Latin capital letter S

84

T

T

T

T

Latin capital letter T

85

U

U

U

U

Latin capital letter U

86

V

V

V

V

Latin capital letter V

87

W

W

W

W

Latin capital letter W

88

X

X

X

X

Latin capital letter X

89

Y

Y

Y

Y

Latin capital letter Y

90

Z

Z

Z

Z

Latin capital letter Z

91

[

[

[

[

left square bracket

92

\

\

\

\

reverse solidus

93

]

]

]

]

right square bracket

94

^

^

^

^

circumflex accent

95

_

_

_

_

low line

96

`

`

`

`

grave accent

97

a

a

a

a

Latin small letter a

98

b

b

b

b

Latin small letter b

99

c

c

c

c

Latin small letter c

100

d

d

d

d

Latin small letter d

101

e

e

e

e

Latin small letter e

102

f

f

f

f

Latin small letter f

103

g

g

g

g

Latin small letter g

104

h

h

h

h

Latin small letter h

105

i

i

i

i

Latin small letter i

106

j

j

j

j

Latin small letter j

107

k

k

k

k

Latin small letter k

108

l

l

l

l

Latin small letter l

109

m

m

m

m

Latin small letter m

110

n

n

n

n

Latin small letter n

111

o

o

o

o

Latin small letter o

112

p

p

p

p

Latin small letter p

113

q

q

q

q

Latin small letter q

114

r

r

r

r

Latin small letter r

115

s

s

s

s

Latin small letter s

116

t

t

t

t

Latin small letter t

117

u

u

u

u

Latin small letter u

118

v

v

v

v

Latin small letter v

119

w

w

w

w

Latin small letter w

120

x

x

x

x

Latin small letter x

121

y

y

y

y

Latin small letter y

122

z

z

z

z

Latin small letter z

123

{

{

{

{

left curly bracket

124

|

|

|

|

vertical line

125

}

}

}

}

right curly bracket

126

~

~

~

~

tilde

127

DEL

       

128

 

   

euro sign

129

 







NOT USED

130

 

   

single low-9 quotation mark

131

 

ƒ

   

Latin small letter f with hook

132

 

   

double low-9 quotation mark

133

 

   

horizontal ellipsis

134

 

   

dagger

135

 

   

double dagger

136

 

ˆ

   

modifier letter circumflex accent

137

 

   

per mille sign

138

 

Š

   

Latin capital letter S with caron

139

 

   

single left-pointing angle quotation mark

140

 

Œ

   

Latin capital ligature OE

141

 







NOT USED

142

 

Ž

   

Latin capital letter Z with caron

143

 







NOT USED

144

 







NOT USED

145

 

   

left single quotation mark

146

 

   

right single quotation mark

147

 

   

left double quotation mark

148

 

   

right double quotation mark

149

 

   

bullet

150

 

   

en dash

151

 

   

em dash

152

 

˜

   

small tilde

153

 

   

trade mark sign

154

 

š

   

Latin small letter s with caron

155

 

   

single right-pointing angle quotation mark

156

 

œ

   

Latin small ligature oe

157

 







NOT USED

158

 

ž

   

Latin small letter z with caron

159

 

Ÿ

   

Latin capital letter Y with diaeresis

160

       

no-break space

161

 

¡

¡

¡

inverted exclamation mark

162

 

¢

¢

¢

cent sign

163

 

£

£

£

pound sign

164

 

¤

¤

¤

currency sign

165

 

¥

¥

¥

yen sign

166

 

¦

¦

¦

broken bar

167

 

§

§

§

section sign

168

 

¨

¨

¨

diaeresis

169

 

©

©

©

copyright sign

170

 

ª

ª

ª

feminine ordinal indicator

171

 

«

«

«

left-pointing double angle quotation mark

172

 

¬

¬

¬

not sign

173

       

soft hyphen

174

 

®

®

®

registered sign

175

 

¯

¯

¯

macron

176

 

°

°

°

degree sign

177

 

±

±

±

plus-minus sign

178

 

²

²

²

superscript two

179

 

³

³

³

superscript three

180

 

´

´

´

acute accent

181

 

µ

µ

µ

micro sign

182

 

pilcrow sign

183

 

·

·

·

middle dot

184

 

¸

¸

¸

cedilla

185

 

¹

¹

¹

superscript one

186

 

º

º

º

masculine ordinal indicator

187

 

»

»

»

right-pointing double angle quotation mark

188

 

¼

¼

¼

vulgar fraction one quarter

189

 

½

½

½

vulgar fraction one half

190

 

¾

¾

¾

vulgar fraction three quarters

191

 

¿

¿

¿

inverted question mark

192

 

À

À

À

Latin capital letter A with grave

193

 

Á

Á

Á

Latin capital letter A with acute

194

 

Â

Â

Â

Latin capital letter A with circumflex

195

 

Ã

Ã

Ã

Latin capital letter A with tilde

196

 

Ä

Ä

Ä

Latin capital letter A with diaeresis

197

 

Å

Å

Å

Latin capital letter A with ring above

198

 

Æ

Æ

Æ

Latin capital letter AE

199

 

Ç

Ç

Ç

Latin capital letter C with cedilla

200

 

È

È

È

Latin capital letter E with grave

201

 

É

É

É

Latin capital letter E with acute

202

 

Ê

Ê

Ê

Latin capital letter E with circumflex

203

 

Ë

Ë

Ë

Latin capital letter E with diaeresis

204

 

Ì

Ì

Ì

Latin capital letter I with grave

205

 

Í

Í

Í

Latin capital letter I with acute

206

 

Î

Î

Î

Latin capital letter I with circumflex

207

 

Ï

Ï

Ï

Latin capital letter I with diaeresis

208

 

Ð

Ð

Ð

Latin capital letter Eth

209

 

Ñ

Ñ

Ñ

Latin capital letter N with tilde

210

 

Ò

Ò

Ò

Latin capital letter O with grave

211

 

Ó

Ó

Ó

Latin capital letter O with acute

212

 

Ô

Ô

Ô

Latin capital letter O with circumflex

213

 

Õ

Õ

Õ

Latin capital letter O with tilde

214

 

Ö

Ö

Ö

Latin capital letter O with diaeresis

215

 

×

×

×

multiplication sign

216

 

Ø

Ø

Ø

Latin capital letter O with stroke

217

 

Ù

Ù

Ù

Latin capital letter U with grave

218

 

Ú

Ú

Ú

Latin capital letter U with acute

219

 

Û

Û

Û

Latin capital letter U with circumflex

220

 

Ü

Ü

Ü

Latin capital letter U with diaeresis

221

 

Ý

Ý

Ý

Latin capital letter Y with acute

222

 

Þ

Þ

Þ

Latin capital letter Thorn

223

 

ß

ß

ß

Latin small letter sharp s

224

 

à

à

à

Latin small letter a with grave

225

 

á

á

á

Latin small letter a with acute

226

 

â

â

â

Latin small letter a with circumflex

227

 

ã

ã

ã

Latin small letter a with tilde

228

 

ä

ä

ä

Latin small letter a with diaeresis

229

 

å

å

å

Latin small letter a with ring above

230

 

æ

æ

æ

Latin small letter ae

231

 

ç

ç

ç

Latin small letter c with cedilla

232

 

è

è

è

Latin small letter e with grave

233

 

é

é

é

Latin small letter e with acute

234

 

ê

ê

ê

Latin small letter e with circumflex

235

 

ë

ë

ë

Latin small letter e with diaeresis

236

 

ì

ì

ì

Latin small letter i with grave

237

 

í

í

í

Latin small letter i with acute

238

 

î

î

î

Latin small letter i with circumflex

239

 

ï

ï

ï

Latin small letter i with diaeresis

240

 

ð

ð

ð

Latin small letter eth

241

 

ñ

ñ

ñ

Latin small letter n with tilde

242

 

ò

ò

ò

Latin small letter o with grave

243

 

ó

ó

ó

Latin small letter o with acute

244

 

ô

ô

ô

Latin small letter o with circumflex

245

 

õ

õ

õ

Latin small letter o with tilde

246

 

ö

ö

ö

Latin small letter o with diaeresis

247

 

÷

÷

÷

division sign

248

 

ø

ø

ø

Latin small letter o with stroke

249

 

ù

ù

ù

Latin small letter u with grave

250

 

ú

ú

ú

Latin small letter u with acute

251

 

û

û

û

Latin small letter with circumflex

252

 

ü

ü

ü

Latin small letter u with diaeresis

253

 

ý

ý

ý

Latin small letter y with acute

254

 

þ

þ

þ

Latin small letter thorn

255

 

ÿ

ÿ

ÿ

Latin small letter y with diaeresis

 

Bảng mã ASCII

ASCII sử dụng giá trị từ 0 đến 31 (và giá trị số 127) cho các ký tự điều khiển.

ASCII sử dụng giá trị từ 32 đến 126 cho chữ, số và ký hiệu.

ASCII không sử dụng giá trị từ 128 đến 255.

 

Bảng mã ANSI (Windows-1252)

ANSI giống hệt ASCII với các giá trị từ 0 đến 127.

ANSI sở hữu các ký tự có giá trị từ 128 đến 159.

ANSI giống hệt UTF-8 với các giá trị từ 160 đến 255.

 

Bảng mã ISO-8859-1

8859-1 giống hệt ASCII với các giá trị từ 0 đến 127.

8859-1 không sử dụng các giá trị từ 128 đến 159.

8859-1 giống hệt UTF-8 với các giá trị từ 160 đến 255.

 

Bảng mã UTF-8

UTF-8 giống hệt ASCII với các giá trị từ 0 đến 127.

UTF-8 không sử dụng các giá trị từ 128 đến 159.

UTF-8 giống hệt cả ANSI và 8859-1 với các giá trị từ 160 đến 255.

UTF-8 sử dụng các giá trị từ 256 trở lên với hơn 10 000 ký tự khác nhau.

 

Quy tắc CSS @charset

Bạn có thể sử dụng quy tắc @charset CSS để chỉ ra bộ ký tự được sử dụng trong style sheet

Ví dụ

@charset "UTF-8";

Quy tắc @charset chỉ định bộ ký tự được sử dụng trong style sheet.

Quy tắc @charset phải là thành phần đầu tiên trong style sheet và không có bất kỳ ký tự nào được đặt trước.

Nếu nhiều quy tắc @charset được xác định, chỉ quy tắc đầu tiên được sử dụng.

Quy tắc @charset không thể được sử dụng bên trong thuộc tính style (trên phần tử HTML) hoặc bên trong phần tử <style> trong đó bộ ký tự của trang HTML có liên quan.


Trích nguồn từ: (https://www.w3schools.com/html/html_charset.asp)

Lên trên