Các thực thể biểu tượng HTML

Thực thể trong HTML đã được trình bày trong bài học trước.

HTML có nhiều biểu tượng toán học, kỹ thuật, tiền tệ không thể dùng bàn phím bình thường để viết được.

Để thêm các biểu tượng này vào trang HTML, bạn sẽ cần dùng tới tên thực thể.

Nếu không có tên, hãy dùng tới số thực thể hoặc các tham chiếu thập phân, thập lục phân.

Ví dụ

<p>Đây là đồng &euro;</p>
<p>Đây là đồng &#8364;</p>
<p>Đây là đồng &#x20AC;</p>

Sẽ được hiển thị thành:

Đây là đồng €

Đây là đồng €

Đây là đồng €

 

Một số biểu tượng toán học được hỗ trợ trong HTML:

Biểu tượng

Số

Thực thể

Mô tả

&#8704;

&forall;

Cho tất cả

&#8706;

&part;

Phần khác

&#8707;

&exist;

Đã tồn tại

&#8709;

&empty;

Tập hợp rỗng

&#8711;

&nabla;

Nabla

&#8712;

&isin;

Phần tử thuộc

&#8713;

&notin;

Phần tử không thuộc

&#8715;

&ni;

Chứa

&#8719;

&prod;

Trung bình nhân

&#8721;

&sum;

Tổng

 

Một số chữ cái Hy Lạp được hỗ trợ trong HTML:

Kí tự

Số

Thực thể

Mô tả

Α

&#913;

&Alpha;

Ký tự Alpha Hy Lạp in hoa

Β

&#914;

&Beta;

Ký tự Beta Hy Lạp in hoa

Γ

&#915;

&Gamma;

Ký tự Gamma Hy Lạp in hoa

Δ

&#916;

&Delta;

Ký tự Delta Hy Lạp in hoa

Ε

&#917;

&Epsilon;

Ký tự Epsilon Hy Lạp in hoa

Ζ

&#918;

&Zeta;

Ký tự Zeta Hy Lạp in hoa

 

Một số thực thể khác được hỗ trợ trong HTML:

Kí tự

Số

Thực thể

Mô tả

©

&#169;

&copy;

Dấu bản quyền

®

&#174;

&reg;

Dấu đã đăng ký

&#8364;

&euro;

Đồng Euro

&#8482;

&trade;

Thương hiệu

&#8592;

&larr;

Mũi tên trái

&#8593;

&uarr;

Mũi tên trên

&#8594;

&rarr;

Mũi tên phải

&#8595;

&darr;

Mũi tên xuống

&#9824;

&spades;

Bích

&#9827;

&clubs;

Tép

&#9829;

&hearts;

&#9830;

&diams;

 


Trích nguồn từ: (https://www.w3schools.com/html/html_symbols.asp)

Lên trên