Các ví dụ cơ bản

Đừng lo lắng nếu những ví dụ này dùng các thẻ mà bạn chưa được học. Bạn sẽ được làm quen với chúng ở ngay chương sau.

Tài liệu HTML

Mọi tài liệu HTML đều phải khai báo kiểu tài liệu đặt ở trên cùng: <!DOCTYPE html>.

Tài liệu HTML bắt đầu bằng <html> và kết thúc bằng </html>.

Phần hiển thị chính của tài liệu HTML nằm giữa cặp thẻ <body> và </body>.

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>

Headings (Thẻ tiêu đề nội dung)

Các thẻ tiêu đề nội dung được định nghĩa từ <h1> tới <h6>.

Thẻ <h1> định nghĩa tiêu đề quan trọng nhất (cũng có kích cỡ lớn nhất) giảm dần cho tới thẻ <h6>.

Ví dụ

<h1>This is heading 1</h1>
<h2>This is heading 2</h2>
<h3>This is heading 3</h3>

Paragraphs (Đoạn văn)

Các đoạn văn trong HTML được định nghĩa bằng thẻ <p>.

Ví dụ

<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is another paragraph.</p>

Links (Liên kết)

Các liên kết trong HTML được định nghĩa bằng thẻ <a>.

Ví dụ

<a href="https://www.tedu.com.vn">This is a link</a>

Địa chỉ của link được xác định bên trong thuộc tính href.

Các thuộc tính cung cấp thêm thông tin về phần tử HTML.

Bạn sẽ được tìm hiểu thêm về các thuộc tính ở chương sau.

Images (Hình ảnh)

Hình ảnh trong HTML được định nghĩa bằng thẻ <img>.

File nguồn (src), văn bản thay thế (alt), chiều rộng(width), chiều cao(height) được thêm vào như các thuộc tính.

Ví dụ

<img src="tedu.jpg" alt="www.Tedu.com.vn" width="104" height="142">

Buttons (Các nút)

Các nút trong HTML được định nghĩa bằng thẻ <button>.

Ví dụ

<button>Click me</button>

Lists (Danh sách)

Các danh sách trong HTML được định nghĩa bằng thẻ <ul> (unordered/không có thứ tự) hoặc thẻ <ol> (odered/có thứ tự), theo sau bởi thẻ <li> (list items/danh mục).

Ví dụ

<ul>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ul>

 


Trích nguồn từ: (https://www.w3schools.com/html/html_basic.asp)

Lên trên