Các phần tử HTML

HTML Elements (Các phần tử)

Một phần tử HTML thường bao gồm thẻ mở và thẻ đóng, với nội dung được chèn giữa cặp thẻ.

Phần tử thường có cấu trúc như sau:

<tên thẻ>Nội dung...</tên thẻ>

Phần tử HTML là tất cả mọi thứ từ thẻ mở cho tới thẻ đóng (bao gồm cả tên thẻ)

<p>My first paragraph.</p>

Thẻ mở

Nội dung thẻ

Thẻ đóng

<h1>

My First Heading

</h1>

<p>

My First paragraph.

</p>

<br>

 

 

 

Những phần tử HTML không có nội dung được gọi là phần tử rỗng. Các phần tử rỗng không có thẻ đóng, ví dụ như thẻ <br> (thẻ này dùng để ngắt dòng.)

Các phần tử lồng nhau

Trong HTML, các phần tử có thể được lồng nhau (phần tử này chứa phần tử khác).

Mọi tài liệu HTML đều bao gồm các phần tử lồng nhau.

Ví dụ sau có 4 phần tử HTML:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>

 

Giải thích ví dụ

Phần tử <html> định nghĩa toàn bộ tài liệu.

Nó gồm thẻ mở <html> và thẻ đóng </html>.

Nội dung của phần tử <html> là một phần tử HTML khác (phần tử <body>).

<html>
<body>

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>

 

Phần tử <body> xác định phần thân tài liệu.

Nó gồm thẻ mở <body> và thẻ đóng </body>.

Nội dung của phần tử <body> là hai phần tử khác (<h1> và <p>).

<body>

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

</body>

 

Phần tử <h1> định nghĩa một tiêu đề

Nó gồm thẻ mở <h1> và thẻ đóng </h1>.

Nội dung phần tử <h1> là: My First Heading.

<h1>My First Heading</h1>

 

Phần tử <p> định nghĩa một đoạn văn

Nó gồm thẻ mở <p> và thẻ đóng </p>.

Nội dung phần tử <p> là: My first paragraph.

<p>My first paragraph.</p>

 

Đừng quên thẻ đóng

Một số phần tử HTML có thể hiển thị đúng, kể cả khi bạn quên thẻ đóng:

Ví dụ:

<html>
<body>

<p>This is a paragraph
<p>This is a paragraph

</body>
</html>

 

Ví dụ trên, hoạt động trên mọi trình duyệt, bởi vì thẻ đóng được coi là tùy chọn.

Nhưng đừng bao giờ ỷ lại vào đó. Vì nếu bạn quên thẻ đóng, có thể tạo ra những kết quả không như ý và/hoặc các lỗi không đáng có.

Phần tử rỗng

Các phần tử không có nội dung được gọi là phần tử rỗng.

<br> là một phần tử rỗng không có thẻ đóng (thẻ <br> xác định một lần ngắt dòng):

Ví dụ

<p>This is a <br> paragraph with a line break.</p>

 

Các phần tử rỗng cũng có thể được “đóng” trong thẻ mở như sau <br/>

HTML 5 không yêu cầu phần tử rỗng cần phải đóng. Nhưng nếu bạn muốn xác thực chặt chẽ hơn, hoặc nếu bạn muốn tài liệu có thể đọc được bằng các trình phân tích cú pháp XML, bạn phải đóng tất cả các phần tử đúng cách.

Dùng thẻ chữ thường

Các thẻ HTML không phân biệt chữ hoa, chữ thường: <P> cũng đồng nghĩa với <p>.

Tiêu chuẩn HTML5 không yêu cầu thẻ chữ thường, nhưng mình khuyến nghị dùng chữ thường trong HTML5 vì đây là quy tắc cho các loại tài liệu chặt chẽ hơn như XHTML. Đây là thói quen tốt giúp bạn có thể dễ dàng làm quen với các kiểu tài liệu khác.


Trích nguồn từ: (https://www.w3schools.com/html/html_elements.asp)

Lên trên