Màu sắc trong HTML

Màu sắc trong HTML được xác định bằng cách xác định trước tên màu hoặc các giá trị RGB, HEX, HSL, RGBA, HSLA.

Tên màu

Trong HTML, một màu có thể được xác định bằng cách dùng tên màu

Ví dụ

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

  <style>

    div {

      width: 50%;

      float: left;

      padding: 10px;

      box-sizing: border-box

    }

    h1 {

      padding: 10px;

    }

  </style>

</head>

<body>

  <div>

    <h1 style="background-color:Tomato;">Tomato</h1>

    <h1 style="background-color:Orange;">Orange</h1>

    <h1 style="background-color:DodgerBlue;">DodgerBlue</h1>

    <h1 style="background-color:MediumSeaGreen;">MediumSeaGreen</h1>

  </div>

  <div>

    <h1 style="background-color:Gray;">Gray</h1>

    <h1 style="background-color:SlateBlue;">SlateBlue</h1>

    <h1 style="background-color:Violet;">Violet</h1>

    <h1 style="background-color:LightGray;">LightGray</h1>

  </div>

</body>

</html>

 

 

HTML hỗ trợ 140 tên màu tiêu chuẩn

Để tham khảo bảng tên màu, các bạn vào link sau

https://www.w3schools.com/colors/colors_names.asp

Màu nền

Bạn có thể đặt màu nền cho các phần tử HTML

Ví dụ

<h1 style="background-color:DodgerBlue;">Hello World</h1>
<p style="background-color:Tomato;">Lorem ipsum...</p>

 

 

Màu chữ

Bạn có thể đặt màu cho văn bản:

Ví dụ

<h1 style="color:Tomato;">Hello World</h1>
<p style="color:DodgerBlue;">Lorem ipsum...</p>
<p style="color:MediumSeaGreen;">Ut wisi enim...</p>

 

 

Màu viền

Bạn có thể đặt màu cho viền phần tử:

Ví dụ

<h1 style="border:2px solid Tomato;">Hello World</h1>
<h1 style="border:2px solid DodgerBlue;">Hello World</h1>
<h1 style="border:2px solid Violet;">Hello World</h1>

 

Các giá trị màu

Trong HTML, các màu có thể được chỉ ra bằng các giá trị RGB,HEX,HSL,RGBA, và HSLA:

Ví dụ

<h1 style="background-color:rgb(255, 99, 71);">...</h1>
<h1 style="background-color:#ff6347;">...</h1>
<h1 style="background-color:hsl(9, 100%, 64%);">...</h1>

<h1 style="background-color:rgba(255, 99, 71, 0.5);">...</h1>
<h1 style="background-color:hsla(9, 100%, 64%, 0.5);">...</h1>

 

Giá trị RGB

Trong HTML, một màu có thể được xác định bằng một giá trị RGB, theo công thức sau:

rgb(red, green, blue)

Mỗi tham số (red, green, blue) xác định mật độ của màu khoảng từ 0 đến 255.

Ví dụ, rgb(255,0,0) được hiển thị là màu đỏ, vì red(màu đỏ) được đặt giá trị cao nhất của nó (255) và hai màu còn lại là 0.

Để hiển thị màu đen, mọi tham số đều phải đặt là 0, như sau: rgb(0,0,0).

Để hiển thị màu trắng, ta đặt mọi tham số là 255, như sau: rgb(255,255,255).

Ví dụ

 

 

Màu xám thường được xác định bằng cách đặt giá trị của ba màu gốc bằng nhau

Ví dụ

<h1 style="background-color:rgb(0, 0, 0);">rgb(0, 0, 0)</h1>

<h1 style="background-color:rgb(60, 60, 60);">rgb(60, 60, 60)</h1>

<h1 style="background-color:rgb(120, 120, 120);">rgb(120, 120, 120)</h1>

<h1 style="background-color:rgb(180, 180, 180);">rgb(180, 180, 180)</h1>

<h1 style="background-color:rgb(240, 240, 240);">rgb(240, 240, 240)</h1>

<h1 style="background-color:rgb(255, 255, 255);">rgb(255, 255, 255)</h1>

Giá trị HEX

Trong HTML, một màu có thể được chỉ ra bằng cách dùng giá trị hex trong cấu trúc:

#rrggbb

Ở đây rr(red),gg(green), và bb(blue) là các giá trị thập lục phân từ 00 tới ff (tương tự giá trị thập phân 0-255).

Ví dụ, #ff0000 được hiển thị là màu đỏ, vì giá trị red được đặt là cao nhất (ff) còn lại thì thấp nhất (00).

Ví dụ

<h1 style="background-color:#ff0000;">#ff0000</h1>

<h1 style="background-color:#0000ff;">#0000ff</h1>

<h1 style="background-color:#3cb371;">#3cb371</h1>

<h1 style="background-color:#ee82ee;">#ee82ee</h1>

<h1 style="background-color:#ffa500;">#ffa500</h1>

<h1 style="background-color:#6a5acd;">#6a5acd</h1>

 

 

Màu xám thường được xác định bằng cách đặt giá trị của ba màu gốc bằng nhau.

Giá trị HSL

Trong HTML, một màu có thể được xác định bằng màu sắc, độ bão hòa, và độ sáng trong cấu trúc:

hsl(hue, saturation, lightness)

Hue là giá trị trên bảng màu từ 0 đến 360. 0 là đỏ, 120 là xanh lá, và 240 là xanh dương.

Saturation (độ bão hòa) là một giá trị phần trăm, 0% nghĩa là màu xám, và 100% là màu đầy đủ.

Lightness (độ sáng) cũng là một giá trị phần trăm, 0% là màu đen, 50% vừa phải, không sáng cũng không tối, 100% là màu trắng.

Độ bão hòa

Độ bão hòa có thể mô tả mật độ màu sắc.

100% là màu thuần, không pha xám.

50% là có một nửa màu xám, nhưng bạn vẫn có thể nhìn thấy màu.

0% là xám hoàn toàn, bạn không thể nhìn thấy màu.

Ví dụ

  <h1 style="background-color:hsl(0, 100%, 50%);">hsl(0, 100%, 50%)</h1>

  <h1 style="background-color:hsl(0, 80%, 50%);">hsl(0, 80%, 50%)</h1>

  <h1 style="background-color:hsl(0, 60%, 50%);">hsl(0, 60%, 50%)</h1>

  <h1 style="background-color:hsl(0, 40%, 50%);">hsl(0, 40%, 50%)</h1>

  <h1 style="background-color:hsl(0, 20%, 50%);">hsl(0, 20%, 50%)</h1>

  <h1 style="background-color:hsl(0, 0%, 50%);">hsl(0, 0%, 50%)</h1>

 

 

Độ sáng

Độ sáng của một màu có thể được hiểu là bạn muốn màu này sáng bao nhiêu, 0% nghĩa là không sáng tẹo nào (đen thui), 50% là không sáng cũng không tối, 100% là sáng hết nấc (trắng xóa luôn).

Màu xám thường được xác định bằng cách đặt hue (màu) và saturation (độ bão hòa) về 0, và tùy chỉnh độ sáng từ 0% tới 100% để xác định mức độ sáng, tối.

Ví dụ

  <h1 style="background-color:hsl(0, 0%, 0%);">hsl(0, 0%, 0%)</h1>

  <h1 style="background-color:hsl(0, 0%, 24%);">hsl(0, 0%, 24%)</h1>

  <h1 style="background-color:hsl(0, 0%, 47%);">hsl(0, 0%, 47%)</h1>

  <h1 style="background-color:hsl(0, 0%, 71%);">hsl(0, 0%, 71%)</h1>

  <h1 style="background-color:hsl(0, 0%, 94%);">hsl(0, 0%, 94%)</h1>

  <h1 style="background-color:hsl(0, 0%, 100%);">hsl(0, 0%, 100%)</h1>

 

 

Giá trị RGBA và HSLA

Hai giá trị này là biến thể của RGB và HSL có thêm phần mở rộng Alpha để xác định độ trong suốt của màu.

Cú pháp lần lượt là

rgba(red,green,blue,alpha)

hsla(hue,saturation,lightness,alpha)

Tham số alpha là một số từ 0.0 (trong suốt hoàn toàn) tới 1.0 (không trong suốt chút nào)

Ví dụ

rgba(255, 99, 71, 0)

rgba(255, 99, 71, 0.5)

rgba(255, 99, 71, 1)

hoặc

hsla(9, 100%, 64%, 0)

hsla(9, 100%, 64%, 0.5)

hsla(9, 100%, 64%, 1)


Trích nguồn từ: (https://www.w3schools.com/html/html_colors.asp)

Lên trên