Chú thích trong HTML

Thẻ comment được sử dụng để chèn thêm chú thích vào mã nguồn HTML.

Thẻ comment

Bạn có thể thêm các chú thích vào mã nguồn HTML theo cú pháp sau:

<!-- Viết chú thích vào đây -->

Chú ý rằng có một dấu chấm cảm (!) ở thẻ mở, còn thẻ đóng thì không có.

Note: Chú thích không được hiển thị bởi trình duyệt, nhưng chúng có thể giúp ích trong việc ghi chú mã nguồn. Với chú thích bạn có thể đặt các thông báo, và nhắc nhở trong file HTML.

Ví dụ

<!-- Đây là một chú thích -->

<p>This is a paragraph.</p>

<!-- Nhớ viết thêm thông tin vào đây -->

 

 

Chú thích cũng rất tốt cho việt gỡ lỗi HTML, vì bạn có thể ghi chú từng dòng mã HTML, để tìm lỗi.

Ví dụ

<!-- Tạm ẩn ảnh này xem như nào
<img border="0" src="pic_trulli.jpg" alt="Trulli">
-->

 


Trích nguồn từ: (https://www.w3schools.com/html/html_comments.asp)

Lên trên