Trích dẫn trong HTML

Ở bài này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những cách để trích dẫn trong HTML

Sử dụng phần tử <q> cho những trích dẫn ngắn

Phần tử <q> xác định một trích dẫn ngắn.

Trình duyệt thường chèn dấu trích dẫn (nháy kép) bao quanh phần tử <q>.

Ví dụ

<p>WWF's goal is to: <q>Build a future where people live in harmony with nature.</q></p>

 

Phần tử <blockquote> cho những trích dẫn dài

Trong HTML, phần tử <blockquote> xác định một vùng được trích dẫn từ nguồn khác.

Trình duyệt thường thụt lề cho phần tử <blockquote>

Ví dụ

<p>Here is a quote from WWF's website:</p>
<blockquote cite="http://www.worldwildlife.org/who/index.html">
For 50 years, WWF has been protecting the future of nature.
The world's leading conservation organization,
WWF works in 100 countries and is supported by
1.2 million members in the United States and
close to 5 million globally.
</blockquote>

 

Phần tử <abbr> cho những từ viết tắt

Trong HTML, phần tử <abbr> xác định một từ viết tắt

Đánh dấu những từ viết tắt có thể cung cấp thông tin hữu ích cho trình duyệt, hệ thống dịch hoặc các công cụ tìm kiếm.

Ví dụ

<p>The <abbr title="World Health Organization">WHO</abbr> was founded in 1948.</p>

 

 

Phần tử <address> dùng cho Thông tin liên hệ

Trong HTML, phần tử <address> xác định thông tin liên lạc (tác giả/người sở hữu) của một tài liệu hoặc một bài báo.

Phần tử <address> thường được hiển thị bằng chữ in nghiêng. Hầu hết trình duyệt sẽ thêm một lần ngắt dòng phía trước và sau phần tử này.

Ví dụ

<address>
Written by John Doe.<br> 
Visit us at:<br>
Example.com<br>
Box 564, Disneyland<br>
USA
</address>

 

 

Phần tử <cite> cho Tiêu đề tác phẩm.

Trong HTML, phần tử <cite> xác định tiêu đề cho một tác phẩm.

Trình duyệt thường hiển thị phần tử <cite> bằng chữ in nghiêng.

Ví dụ

<p><cite>The Scream</cite> by Edvard Munch. Painted in 1893.</p>

 

Phần tử <bdo> để xác định hướng ghi văn bản

Trong HTML, phần tử <bdo> được dùng để ghi đè hướng văn bản hiện tại.

Ví dụ

<bdo dir="rtl">Văn bản này sẽ được ghi từ phải qua trái</bdo>

 

 

Bảng tham khảo

Thẻ

Mô tả

<abbr>

Xác định một từ hoặc một sự viết tắt

<address>

Xác định thông tin liên hệ của tác giả/chủ sở hữu một tài liệu

<bdo>

Xác định hướng văn bản

<blockquote>

Xác định một vùng được trích dẫn từ nguồn khác

<cite>

Xác định tiêu đề tác phẩm

<q>

Xác định một trích dẫn ngắn trên một dòng

 

 

 


Trích nguồn từ: (https://www.w3schools.com/html/html_quotation_elements.asp)

Lên trên