Vấn đề

Import sử dụng @modulename không nhận do file tsconfig bị ghi đè

Môi trường

Sử dụng Angular CLI bản 9 và TypeScript khai báo custom module alias

Giải pháp

Nguyên nhân của lỗi không nhận ra khai báo @app trong tsconfig.json là do:
mình có 1 file tsconfig.app.json ở trong thư mục src.
Nó có options baseUrl ghi đè đường dẫn của thằng tsconfig.json bên ngoài.
Vì 2 thằng này ở 2 folder cấp khác nhau nên base url của nó khác nhau. Vậy để sửa thì chỉ cần:
  • comment cái option baseUrl của file tsconfig.app.json là xong.

Tác giả: Bạch Ngọc Toàn

Chú ý: Tất cả các bài viết trên TEDU.COM.VN đều thuộc bản quyền TEDU, yêu cầu dẫn nguồn khi trích lại trên website khác.