Vấn đề

Đúng là có một process nào của hệ thống hoặc một thread nào đang sử dụng cổng đó nhưng bạn không hề biết

Môi trường

Khi bạn muốn chạy một project với một cổng nào đó trên Windows, nhưng luôn bị báo là cổng này đã được sử dụng.

Giải pháp

Bước 1: Sử dụng lệnh sau để tìm kiếm xem process nào đang chiếm dụng cổng, ví dụ là cổng 5000:

netstat -ano | findstr :<PORT>

Sau khi gõ lệnh này trên cửa sổ CMD, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các process sử dụng:

Bạn sẽ nhìn thấy cột cuối cùng chính là PID của cổng bao gồm 13348 và 2184.

Bước 2: Kill process sử dụng cổng này thông qua PID tìm được:

taskkill /PID <PID> /F

Ví dụ:

 

Nếu các bạn bị lỗi liên quan đến Access Denined, các bạn cần run CMD với mode Run as Administrator.


Tác giả: Bạch Ngọc Toàn

Chú ý: Tất cả các bài viết trên TEDU.COM.VN đều thuộc bản quyền TEDU, yêu cầu dẫn nguồn khi trích lại trên website khác.