Vấn đề

Xuất hiện lỗi: There was an error running the selected code generator: 'Package restore failed. Rolling back package changes for xxx.' khi bạn add Scaffold Item trong Visual Studio khi sử dụng .NET Core

Môi trường

Khi bạn sử dụng ASP.NET Core Identity, cần scaffold để generate ra UI cho phần login của ASP.NET Core Identity. Chuột phải vào project ASP.NET Core, chọn Add, chọn Add New Scaffolded Item.

Giải pháp

Follow theo hướng dẫn này: https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/authentication/scaffold-identity?view=aspnetcore-7.0&tabs=visual-studio

Xuất hiện lỗi: There was an error running the selected code generator: 'Package restore failed. Rolling back package changes for xxx.' khi bạn add Scaffold Item trong Visual Studio khi sử dụng .NET Core.

Nguyên nhân: Do xung đột version của package Microsoft.VisualStudio.Web.CodeGeneration.Design trong các package liên quan ASP.NET Core và Entity Framework Core.

Giải pháp:

Nên nâng cấp các version hiện tại của package Microsoft.VisualStudio.Web.CodeGeneration.Design lên bản minor version cao nhất hiện tại.

Ví dụ:

Microsoft.VisualStudio.Web.CodeGeneration.Design 3.1.5 là cao nhất của 3.1.x

Các package khác nên để cao nhất của 3.1.x là 3.1.32

 


Tác giả: Bạch Ngọc Toàn

Chú ý: Tất cả các bài viết trên TEDU.COM.VN đều thuộc bản quyền TEDU, yêu cầu dẫn nguồn khi trích lại trên website khác.