Vấn đề

Lỗi không chạy được đuôi .html khi rewrite URL trong ASP.NET MVC .NET Framework

Môi trường

.NET Framework

Giải pháp

Lỗi không chạy được đuôi .html khi rewrite URL trong ASP.NET MVC .NET Framework

Giải pháp:

Thêm dòng vào web.config:

<system.webServer>
    <modules runAllManagedModulesForAllRequests="true" />
</system.webServer>

Mục đích là cho phép thực thi module ASP.NET cho tất cả request.


Tác giả: Bạch Ngọc Toàn

Chú ý: Tất cả các bài viết trên TEDU.COM.VN đều thuộc bản quyền TEDU, yêu cầu dẫn nguồn khi trích lại trên website khác.