Bài 10. Các lệnh thao tác với nhóm người dùng

Trong hệ điều hành Linux, quản lý người dùng và nhóm là một phần quan trọng của việc bảo quản hệ thống. Nhóm người dùng là cách hiệu quả để quản lý quyền truy cập và chia sẻ tài nguyên giữa các người dùng. Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về các thao tác với nhóm người dùng trong môi trường Linux.

Mục lục:

  1. Chuẩn bị.
  2. Tìm hiểu về các lệnh thao tác với nhóm người dùng.
  3. Lời kết.

1. Chuẩn bị

  • Đã cài đặt máy ảo Ubuntu trên Oracle VM VirtualBox
  • Đã thực hiện thiết lập SSH tới máy chủ Ubuntu, sẵn sàng nhập lệnh

2. Tìm hiểu về các lệnh thao tác tệp tin và thư mục

- Đầu tiên là các bạn khởi động máy chủ Ubuntu và kết nối với máy chủ thông qua SSH Key như bài trước, ví dụ:

ssh -i ~/.ssh/xboxuser_rsa xboxuser@127.0.0.120

2.1: Tạo mới nhóm người dùng

# tạo nhóm mới "newgroup"
sudo groupadd newgroup

# xem nhóm mới đã được tạo hay chưa?
cat /etc/group | grep newgroup

2.2: Xem danh sách nhóm người dùng

cat /etc/group

2.3: Xem thông tin nhóm người dùng

- Xem thông tin nhóm của người dùng hiện tại

groups

- Xem thông tin nhóm của người dùng chỉ định

# tạo mới người dùng "user1" nếu chưa có
sudo useradd user1

# kiếm tra thông tin nhóm của người dùng "user1"
groups user1

Kết quả:

- "user1" khi tạo mới thì "user1" sẽ tự động thêm vào nhóm chính "user1". Kết quả bên dưới "user1" nằm trong nhóm chính "user1".

2.4 Cập nhật nhóm của người dùng

- Thay đổi nhóm chính của người dùng. 

# tạo mới người dùng "user1" nếu chưa có
sudo useradd user1

# tạo mới nhóm "newgroup" nếu chưa có
sudo groupadd newgroup

# thay đổi nhóm chính của "user1" là "newgroup"
sudo usermod -g newgroup user1

# kiểm tra lại "user1" có thay đổi nhóm chính là "newgroup" chưa?
groups user1

- Thêm nhóm cho người dùng

# tạo mới nhóm "addgroup" nếu chưa có
sudo groupadd addgroup

# thêm nhóm "addgroup" cho "user1"
sudo usermod -aG addgroup user1

# kiểm tra lại "user1" đã được thêm vào nhóm "addgroup" chưa?
groups user1

2.5 Loại bỏ nhóm của người dùng

# loại bỏ "user1" khỏi nhóm "addgroup"
sudo gpasswd -d user1 addgroup

# kiểm tra xem "user1" có tồn tại trong nhóm "addgroup" không?
groups user1

2.6 Xóa bỏ nhóm người dùng

# tạo mới nhóm "deletegroup"
sudo groupadd deletegroup

# xóa bỏ nhóm "deletegroup"
sudo groupdel deletegroup

# kiểm tra xem "deletegroup" đã bị xóa hay chưa ?
cat /etc/group | grep deletegroup

3. Lời kết

Các lệnh thao tác với nhóm người dùng giúp quản lý môi trường người dùng và quyền truy cập trên hệ thống Linux một cách hiệu quả. Bằng cách sử dụng những lệnh này, bạn có thể dễ dàng tạo, quản lý nhóm và điều chỉnh quyền truy cập của người dùng.


Tác giả: Đỗ Thiên Giang

Chú ý: Tất cả các bài viết trên TEDU.COM.VN đều thuộc bản quyền TEDU, yêu cầu dẫn nguồn khi trích lại trên website khác.

Lên trên