Bài 5. Làm việc với branch trên local

Giới thiệu

Trong bài viết này chúng ta sẽ tập trung tương tác với branch trên local repository, học các thao tác với branch gồm tạo nhánh, xóa nhánh, chuyển đổi giữa các nhánh, hiểu về quy trình làm việc của nó.

Chúng ta sẽ quy trình Tạo/Xóa/Chuyển đổi branch trên local repository và xử lý các git commit, git log, git push,...

Chuẩn bị

  • Đã hoàn thành bài trước.
  • Terminal kết nối SSH tới máy Ubuntu.
  • Đã có Repository trên Ubuntu (Bài viết sử dụng first_repo).

Nội dung

Xem danh sách nhánh

cd ~/first_repo
git branch

 

Tạo nhánh mới

Một nhánh mới được phân trong Git sẽ cần có nguồn là một nhánh đã có trước.

Hiện tại, chúng ta đang đứng làm việc trên nhánh main. Chúng ta sẽ tạo nhánh new_branch.

# tạo ra nhanh new_branch
git branch new_branch

# kiểm tra các nhánh
git branch

 

Hình trên nhánh mới new_branch được tạo ra, nhánh làm việc hiện tại của chúng ta là main.

Chuyển đổi nhánh

1. Chuyển đổi nhánh

Để chuyển đổi nhánh làm việc, chúng ta sử dụng 1 trong 2 câu lệnh switch hoặc checkout.

git checkout new_branch
# hoặc: $ git switch new_branch

# kiểm tra nhánh
git branch

 

Ok! Hiện tại nhánh đang làm việc là nhánh new_branch.

2. Vừa tạo và vừa chuyển nhánh

# trở về nhánh master, làm nhánh xuất phát cho alpha
git checkout main

# kết hợp tạo và chuyển nhánh
git checkout -b new_branch1

# kiểm tra nhánh
git branch

 

Xóa nhánh

Chúng ta sẽ xóa nhánh new_branch.

# xóa nhanh new_branch
git branch -d new_branch

# kiểm tra nhánh
git branch

 

Kết quả nhánh new_branch đã bị xóa đi.

Tạo commit giữa các nhánh

Chúng ta sẽ tạo một vài commit trên nhánh new_branch1, sau đó kiểm tra các commit có trong nhánh new_branch1 và master.

1. Tạo commit trên nhánh new_branch1.

# chuyển sang nhánh new_branch1 nếu cần
git checkout new_branch1

# tạo tệp tin
echo "Hello world" > demo.txt

# tạo commit
git add demo.txt
git commit -m "add demo.txt"

 

2. Kiểm tra tệp tin và commit log trên nhánh new_branch1

ls -al

git log

 

Màn hình trên chúng ta sẽ thấy lịch sử các Commit . Ví dụ như add demo.txt.

3. Push và kiểm tra Branch trên Remote Repository GitHub.

- Đẩy mã nguồn lên từ Local Directory

# kiểm tra nhánh
git branch

# chuyển sang nhánh new_branch1
git checkout new_branch1

# đẩy nhanh new_branch1 lên trên Remote Repository
git push origin new_branch1

 

- Kiếm tra trên Remote Repository.


Tác giả: Đỗ Thiên Giang

Chú ý: Tất cả các bài viết trên TEDU.COM.VN đều thuộc bản quyền TEDU, yêu cầu dẫn nguồn khi trích lại trên website khác.

Lên trên