Bài 6. Làm việc với branch trên GitHub

Giới thiệu

Trong bài viết này chúng ta sẽ tập trung tương tác với branch trên remote repository, học các thao tác với branch gồm xem nhánh, tạo nhánh, xóa nhánh trên GitHub. So sánh giữa 2 câu lệnh git pull và git fetch.

Chuẩn bị

  • Đã hoàn thành bài trước.
  • Terminal kết nối SSH tới máy Ubuntu.
  • Đã có Repository trên Ubuntu (Bài viết sử dụng FirstProjectGit).

Nội dung

1. Xem danh sách nhánh

Trên màn hình repository FirstProjectGit trên GitHub, ấn nút có biểu tượng nhánh và số lượng nhánh (eg: 2 branches)

 

Danh sách các nhánh hiện ra với thông tin:

  • default branch: chỉ ra nhánh được đặt làm mặc định trên GitHub
  • your branches: nhánh mà bạn tạo ra
  • active branches: nhánh có hoạt động, ví dụ push, pull request

2. Thêm nhánh

Tại màn hình xem danh sách nhánh -> ấn nút New branch

 

Trong Pop-up tạo nhánh, điền thông tin:

  • Branch name: Tên nhánh, điền giá trị dev
  • Branch source: Nhánh xuất phát cho nhánh tạo mới

Sau khi điền đủ thông tin ấn nút Create branch -> Nhánh mới dev sẽ được tạo ra.

3. Xóa nhánh

Xóa nhánh dev bằng cách ấn vào icon delete tương ứng.

 

4. Cập nhật nhánh mới về local repository

Lặp lại bước 2 để thêm nhánh dev

Trên terminal, thực hiện lệnh fetch

cd ~/first_repo
git fetch

 

Câu lệnh fetch sẽ cập nhật thông tin metadata từ remote về local repository. Trong ví dụ này, thông tin về nhánh mới được tạo trên GitHub đã được cập nhật về local repository.

Khác với git fetchgit pull thực hiện lấy về các thay đổi (commit) trên nhánh từ remote về local repository. Còn git fetch sẽ không cập nhật thay đổi mà chỉ cập nhật về các thông tin quản lý của git repository.


Tác giả: Đỗ Thiên Giang

Chú ý: Tất cả các bài viết trên TEDU.COM.VN đều thuộc bản quyền TEDU, yêu cầu dẫn nguồn khi trích lại trên website khác.

Lên trên