Bài 7. Làm việc với tag trên local repository

Giới thiệu

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hành để học cách tạo, liệt kê, xóa, checkout tag.

Git Tag là một cách hữu ích để đánh dấu các mốc quan trọng trong cơ sở mã nguồn, chẳng hạn như một bản phát hành mới hoặc một bản cập nhật lớn của ứng dụng. Bằng cách gán tag cho mã nguồn, chúng ta có thể dễ dàng quay trở lại một phiên bản cụ thể của cơ sở mã nguồn theo nhu cầu.

Chuẩn bị

  • Đã hoàn thành bài trước.
  • Terminal kết nối SSH tới máy Ubuntu.
  • Đã có Repository trên Ubuntu (Bài viết sử dụng FirstProjectGit).

Nội dung

1. Tạo tag mới có tên v1.0.0

Di chuyển tới thư mục first_repo -> tạo nhánh mới dev từ nhánh main, và trên nhánh dev thêm commit mới:

cd ~/first_repo
git checkout main

# Tạo nhánh và switch sang nhánh mới
git checkout -b dev

echo "Changelogs: " > changelogs
echo "- New version: v1.0.0" >> changelogs
cat changelogs

# Tạo commit mới
git add changelogs
git commit -m "add changelogs file"

# có thể kiểm tra log commit
# git log 

 

 

2. Tạo tag mới có tên v1.0.0 từ nhánh dev:

git tag v1.0.0

 

Tag giống branch ở đặc điểm cần một nhánh để xuất phát. Trong ví dụ trên, chúng ta chọn dev là nhánh để tạo ra tag v1.0.0.

3. Thông tin về tag

Liệt kê danh sách tag:

git tag

 

Hiển thị thông tin của một tag

# syntax:
# git show <tag_name>
git show v1.0.0

 

4. Đẩy tag v1.0.0 tới remote repository

Trở về nhánh staging và đẩy tag v1.0.0 tới remote repository

git checkout dev

# git push origin <tag_name>
git push origin v1.0.0

 

Việc đẩy tag tương tự như đẩy branch tới remote repository. Bạn có thể đứng trên bất kỳ nhánh nào để đẩy tag tới remote repository, trong ví dụ này, cụ thể mình chuyển tới nhánh staging sau đó đẩy tag v1.0.0.

5. Kiểm tra tag được tạo trên GitHub

 

6. Tạo tag mới có tên v1.1.0

Chúng ta sẽ tạo tag v1.1.0 để ở phần cuối chúng ta thực hành câu lệnh xóa tag:

# chuyển sang làm việc trên nhánh staging nếu chưa ở nhánh staging
git checkout dev

# tạo commit mới
echo "- update to v1.1.0" >> changelogs
git add changelogs
git commit -m "Update changelogs"

# tạo tag v1.1.0
git tag v1.1.0

# Kiểm tra danh sách tag trên repository
git tag

# push tag v1.1.0
git push origin v1.1.0

 

7. Xóa tag v1.1.0 trên local repository

git tag -d v1.1.0

# Kiểm tra danh sách tag
git tag

 

8. Xóa tag “v1.1.0” trên remote repository

# git push --delete origin <tag_name>
git push --delete origin v1.1.0

 

9. Kết quả:

 

Hy vọng bài viết này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng tag trong Git. Việc sử dụng tag là một phần quan trọng trong quản lý phiên bản của dự án phần mềm, giúp cho việc đánh dấu các mốc quan trọng trong cơ sở mã nguồn trở nên dễ dàng và linh hoạt hơn.


Tác giả: Đỗ Thiên Giang

Chú ý: Tất cả các bài viết trên TEDU.COM.VN đều thuộc bản quyền TEDU, yêu cầu dẫn nguồn khi trích lại trên website khác.

Lên trên