Nguyễn Phước Thuận - Điện lực TP. HCM - Email: nguyenphuocthuan1803@gmail.com

Khóa học hay, dễ hiểu. Sau khi học xong có thể ứng dung ngay vào công việc thưc tế.