Nguyen Thang - hàng không mẫu hạm (ăn hàng nhiều và không làm gì :D) - Email: toanthangnhcs@yahoo.com.vn

Khóa học gồm những nội dung cơ bản cho người mới bắt đầu.