HTML Phần tử Computer Code

<code>
x = 5;<br>
y = 6;<br>
z = x + y;
</code>

Phần tử <kbd> cho nhập từ bàn phím

Phần tử HTML <kbd> biểu thị nhập liệu từ người dùng, như nhập vào từ bàn phím, hoặc lệnh bằng giọng nói.

Văn bản nằm trong thẻ <kbd> thường được hiển thị bằng font mặc định của trình duyệt là monospace:

Ví dụ

<p>Save the document by pressing <kbd>Ctrl + S</kbd></p>

Kết quả:

Save the document by pressing Ctrl + S

 

Phần tử <samp> cho đầu ra của trương trình

Phần tử HTML <samp> biểu thị đầu ra từ một chương trình hoặc hệ thống máy tính.

Văn bản nằm trong thẻ <samp> thường được hiển thị bằng font mặc định của trình duyệt là monospace:

Ví dụ

<p>If you input wrong value, the program will return <samp>Error!</samp></p>

Kết quả:

If you input wrong value, the program will return Error!

 

Phần tử <code> cho các đoạn code máy tính.

Phần tử <code> HTML xác định một đoạn mã máy tính.

Văn bản nằm trong thẻ <code> thường được hiển thị bằng font mặc định của trình duyệt là monospace:

<code>
x = 5;
y = 6;
z = x + y;
</code>

Kết quả:

x = 5; y = 6; z = x + y;

 

Lưu ý phần tử <code> không giữ lại bất kỳ khoảng trắng thừa hoặc ngắt dòng.

Để giải quyết, bạn có thể đặt phần tử <code> bên trong phần tử <pre>.

Ví dụ

<pre>
<code>
x = 5;
y = 6;
z = x + y;
</code>
</pre>

Kết quả:

x = 5;

y = 6;

z = x + y;

 

Phần tử <var> cho các biến

Phần tử HTML <var> xác định một biến.

Biến này có thể là một biến trong biểu thức toán học hoặc một biến trong bối cảnh lập trình.

Ví dụ

Einstein đã viết: <var>E</var> = <var>mc</var><sup>2</sup>.

Kết quả:

Einstein đã viết: E = mc2.

 

Bảng tham khảo

Thẻ

Mô tả

<code>

Xác định một đoạn mã lập trình

<kbd>

Xác định nhập liệu bàn phím

<samp>

Xác định đầu ra của chương trình, hoặc máy tính

<var>

Xác định một biến

<pre>

Xác định văn bản được định dạng sẵn

 


Trích nguồn từ: (https://www.w3schools.com/html/html_computercode_elements.asp)

Lên trên