Thẻ iframe HTML

Iframe được sử dụng để hiển thị một trang web bên trong trang web.

Cú pháp iframe

Một iframe được xác định bằng thẻ <iframe>:

<iframe src="URL"></iframe>

 

Thuộc tính src chỉ ra URL (đường dẫn) của trang web nội tuyến.

Đặt chiều rộng và chiều cao cho iframe

Sử dụng thuộc tính widthheight để xác định chiều rộng và chiều cao của iframe

Theo mặc định thì giá trị này là pixel, nhưng chúng cũng có thể là phần trăm (như “80%”).

Ví dụ

<iframe src="demo_iframe.htm" height="200" width="300"></iframe>

 

Hoặc bạn cũng có thể dùng CSS để đặt chiều cao cho iframe

Ví dụ

<iframe src="demo_iframe.htm" style="height:200px;width:300px;"></iframe>

 

Loại bỏ đường viền của iframe

Mặc định thì iframe có đường viền quanh nó.

Để loại bỏ đường viền, ta style cho nó bằng thuộc tính CSS border:none;

Ví dụ

<iframe src="demo_iframe.htm" style="border:none;"></iframe>

 

Với CSS bạn cũng có thể thay đổi kích thước, style và màu sắc của đường viền iframe:

Ví dụ

<iframe src="demo_iframe.htm" style="border:2px solid red;"></iframe>

 

Dùng iframe như khung đích cho liên kết

Iframe cũng có thể được dùng như target frame (khung đích/khung để mở) cho một liên kết.

Thuộc tính target của liên kết phải tham chiếu đến thuộc tính name của iframe

Ví dụ

<iframe src="demo_iframe.htm" name="iframe_a"></iframe>

<p><a href="https://www.w3schools.com" target="iframe_a">W3Schools.com</a></p>

 


Trích nguồn từ: (https://www.w3schools.com/html/html_iframe.asp)

Lên trên