Hà Tuấn Bảo - Saigon Technology Solution

- Khóa học cover các phần mà một newbie cần để đi làm trong môi trường thực tế. Nói chung khóa học chất lượng :D